Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lepsza Polska

Zarząd Stowarzyszenia Lepsza Polska z siedzibą w Warszawie („Stowarzyszenie”) na podstawie §19 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia

zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lepsza Polska, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. o godzinie 15:00 w trybie stacjonarnym, tj. w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A - dla członków uprawnionych do głosowania oraz osób prezentujących poszczególne punkty porządku obrad, a także dla członków wspierających, uprawnionych jedynie do udziału w walnym zebraniu, bez prawa głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad, po uprzedniej rejestracji i weryfikacji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lepsza Polska i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lepsza Polska od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lepsza Polska od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lepsza Polska od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lepsza Polska od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lepsza Polska za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lepsza Polska za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 12. Podjęcie w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lepsza Polska – Panu Stanisławowi Janowskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lepsza Polska - Pani Anecie Jaskólskiej za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Lepsza Polska – Panu Piotrowi Gawłowi za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 25 października 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Lepsza Polska – Panu Wiesławowi Walendziakowi za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Lepsza Polska – Panu Norbertowi Walkiewiczowi za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, Panu Tomaszowi Matwiejczukowi za okres od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, Panu Maciejowi Stecowi za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej, Panu Tomaszowi Szelągowi za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 21. Wolne wnioski. Dyskusja.
 22. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Udział w Walnym Zebraniu członków wspierających należy zgłaszać najpóźniej do dnia 17 czerwca 2024 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia umieszczonego na stronie Stowarzyszenia w zakładce ‘Walne Zebranie’ i przesłanie go na adres: wzc@lepszapolska.pl.

Możliwa jest reprezentacja Członka Stowarzyszenia Lepsza Polska przez pełnomocnika. W takim wypadku konieczne jest nadesłanie skanu pełnomocnictwa najpóźniej do dnia 17 czerwca 2024  roku na adres: wzc@lepszapolska.pl. Wzory pełnomocnictwa dla członków wspierających są do pobrania na stronie Stowarzyszenia w zakładce ‘Walne Zebranie’.

Na pytania zadane w trakcie walnego zebrania odpowiemy w terminie 30 dni od zakończenia walnego zebrania na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce ‘Walne Zebranie’.

  .

PEŁNOMOCNICTWO WZÓR OSOBA FIZYCZNA

PEŁNOMOCNICTWO WZÓR OSOBA PRAWNA

  .
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 23.10.2023 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 19.06.2023 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 22.09.2022 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 15.09.2021 r.