Dane osobowe

 

INFORMACJE OGÓLNE

Dane osobowe oznaczają:

wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Na jakich podstawach przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na określonej w RODO podstawie prawnej, zależnej od tego, jakie stosunki łączą nas z osobą, której dane dotyczą.

Najczęściej jest to wykonanie łączącej nas umowy lub zgoda wyrażona w określonym w niej celu, ale mamy też własne potrzeby związane z naszą działalnością – raportujemy, analizujemy, sprawdzamy, rozliczamy się z podwykonawcami i wiele innych. Robimy to po to, aby dostarczać informacje o ekologii, ciągle poprawiać ich jakość, chronić się przed oszustwami związanymi z kradzieżą danych osobowych i podszywaniem się pod inne osoby.

W pewnym zakresie zbieramy i przetwarzamy dane po prostu dlatego, że przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas takie obowiązki, jak na przykład obowiązek przygotowywania sprawozdań z działalności lub prowadzenia dokumentacji podatkowej.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych zależą od tego, jaka relacja nas łączy z osobą, której dane dotyczą. Szczegółowe informacje zawieramy w treści Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje te znajdziesz w poniżesz zakładkach:

INFORMACJA DLA KANDYDATA NA CZŁONKA STOWARZYSZENIA

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

1. Stowarzyszenie Lepsza Polska z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, jest Administratorem danych osobowych („Administrator” lub „Stowarzyszenie”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą działalności Stowarzyszenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@lepszapolska.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@lepszapolska.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Stowarzyszenia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie deklaracji członkowskiej.

4. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

a) w celu złożenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) w celu rozpatrzenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c) w celu realizacji określonych zainteresowań i potrzeb związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d RODO,

d) w celach dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

e) w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody, o ile ma zastosowanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane.

7. Stowarzyszenie informuje, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzysta, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej przyjętej w drodze aktu wykonawczego stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (Informacja FB, Informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

8. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia weryfikacji deklaracji, a w przypadku:

a) negatywnej weryfikacji – przez okres 30 dni od odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,

b) pozytywnej weryfikacji – zgodnie z okresami wskazanymi w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych członka Stowarzyszenia,

c) w przypadku wyrażenia zgody - do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej oraz do celów dowodowych.

Deklaracje będą rozpatrywane maksymalnie w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do informacji, dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, powiadomienia i sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. 

11. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 lub 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

14. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (w tym profilowanie).

INFORMACJA DLA CZŁONKA STOWARZYSZENIA

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

1. Stowarzyszenie Lepsza Polska z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, jest Administratorem danych osobowych („Administrator” lub „Stowarzyszenie”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą działalności Stowarzyszenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@lepszapolska.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@lepszapolska.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Stowarzyszenia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi bycie członkiem Stowarzyszenia.

4. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

a) w celu wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia – na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) w celu realizacji określonych zainteresowań i potrzeb związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d RODO,

c) w celu informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez Stowarzyszenie lub objętych przez nie patronatem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

d) w celu realizowanie zobowiązań wynikających ze statutu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

e) w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody, o ile ma zastosowanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z grupy Polsat Plus.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

7. Stowarzyszenie informuje, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzysta, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej przyjętej w drodze aktu wykonawczego stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (Informacja FB, Informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

8. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania członkostwa, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej oraz do celów dowodowych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do informacji, dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, powiadomienia i sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

11. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 lub 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

14. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (w tym profilowanie).

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ DO NEWSLETTERA STOWARZYSZENIA LUB WYRAZIŁY ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

1. Stowarzyszenie Lepsza Polska z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, jest Administratorem danych osobowych („Administrator” lub „Stowarzyszenie”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą działalności Stowarzyszenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@lepszapolska.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@lepszapolska.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Stowarzyszenia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Stowarzyszenie mogło wysyłać newsletter lub informacje handlowe.

4. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

a) w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z przepisami szczególnymi w zakresie marketingu bezpośredniego lub podmiotów trzecich,

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia lub podmiotów trzecich, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z działalnością statusową, obsługą postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z grupy Polsat Plus.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

7. Stowarzyszenie informuje, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzysta, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej przyjętej w drodze aktu wykonawczego stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (Informacja FB, Informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych oraz do celów dowodowych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do informacji, dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, powiadomienia i sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

11. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 lub 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

14. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (w tym profilowanie).

INFORMACJA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZE STOWARZYSZENIEM

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

1. Stowarzyszenie Lepsza Polska z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, jest Administratorem danych osobowych („Administrator” lub „Stowarzyszenie”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą działalności Stowarzyszenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@lepszapolska.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@lepszapolska.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Stowarzyszenia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do obsługi zgłoszeń i udzielenia odpowiedzi.

4. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia, takich jak obsługa zgłoszeń kierowanych do Stowarzyszenia i udzielanie odpowiedzi, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności statutowej - na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,

b) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z grupy Polsat Plus.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

7. Stowarzyszenie informuje, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzysta, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej przyjętej w drodze aktu wykonawczego stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (Informacja FB, Informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

8. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia obsługi zgłoszenia, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do informacji, dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, powiadomienia i sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

11. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 lub 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

14. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (w tym profilowanie).

INFORMACJA DLA OSOBY REPREZENTUJĄCEJ KONTRAHENTA ORAZ OSOBY KONTAKTOWEJ KONTRAHENTA

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

1. Stowarzyszenie Lepsza Polska z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, jest Administratorem danych osobowych („Administrator” lub „Stowarzyszenie”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą działalności Stowarzyszenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@lepszapolska.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@lepszapolska.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Stowarzyszenia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Definicje

3. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą Stowarzyszenie nawiązuje współpracę.

4. Osoba Reprezentująca – przedstawiciel lub pełnomocnik Kontrahenta, z którym Stowarzyszenie zawarło umowę w celu realizacji współpracy ze Stowarzyszeniem.

5. Osoba Kontaktowa – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami i przedstawicielami lub pełnomocnikami Stowarzyszenia w celu nawiązania lub realizacji współpracy, w szczególności osobą kontaktową może być pracownik Kontrahenta lub inna osoba wyznaczona przez Kontrahenta, lub działająca w jego imieniu.

Od kogo dane zostały pozyskane

6. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Reprezentującą, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, jako reprezentanta Kontrahenta, w ramach umowy lub umów łączących go ze Stowarzyszeniem (dalej: „Umowa”).

7. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Kontaktową, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od Kontrahenta, w ramach realizacji współpracy ze Stowarzyszeniem.

Zakres przetwarzanych danych

8. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące kategorie:

a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP, miejsce pracy, zajmowane stanowisko),

b) dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email),

c) inne dane przekazane przez Kontrahenta lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonywania – bez ich podania brak jest możliwości zawarcia Umowy oraz podejmowania działań w związku z jej realizacją.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

10. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:

a) zawarcie i wykonanie Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej jest przesłanka zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) umożliwienia wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/współpracowników Stowarzyszenia lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Stowarzyszenie na szkodę – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);

f) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Komu dane osobowe będą przekazywane

11. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z grupy Polsat Plus.

12. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

13. Stowarzyszenie informuje, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzysta, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej przyjętej w drodze aktu wykonawczego stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (Informacja FB, Informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

14. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez: a) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, b) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych .

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

15. Przysługuje Pani/Panu prawo do informacji, dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, powiadomienia i sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi.

16. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

17. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

18. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 lub 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

19. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

20. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (w tym profilowanie).

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: „RODO”), informujemy, że:

1. Stowarzyszenie Lepsza Polska z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, jest Administratorem danych osobowych („Administrator” lub „Stowarzyszenie”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą działalności Stowarzyszenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@lepszapolska.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@lepszapolska.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Stowarzyszenia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

3. Pani/Pana dane osobowe, jako członka Stowarzyszenia, Administrator przetwarzać będzie w związku z wyrażeniem chęci przez Pana/Panią zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie może pozyskać także dane pełnomocników członków Stowarzyszenia, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, zgodnie z art. 96 w zw. z art. 95 §1 i 2 Kodeksu Cywilnego.

4. Dane osobowe (dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe) członków lub pełnomocników (dalej: „Uczestnicy”) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO, bowiem przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń przez Stowarzyszenie lub obroną przed roszczeniami zgłoszonymi w związku ze zwołaniem lub odbyciem Walnego Zgromadzenia.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora w celu:

a) organizacji Walnego Zgromadzenia,

b) umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

c) prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia,

d) koniecznością przetwarzania danych celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności: 
- z ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

e) w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń przez Stowarzyszenie lub obroną przed roszczeniami zgłoszonymi w związku ze zwołaniem lub odbyciem Walnego Zgromadzenia,

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych Uczestników mogą być podmioty lub osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia. Dane osobowe Uczestników mogą być również udostępniane innym podmiotom lub organom, którym Administrator jest zobowiązany je udostępnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, spółkom z grupy Polsat Plus.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

8. Stowarzyszenie informuje, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzysta, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej przyjętej w drodze aktu wykonawczego stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (Informacja FB, Informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia obowiązku przechowywania danych dla realizacji celów określonych w niniejszej Klauzuli, zaś po tym czasie, przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa oraz dla celów zabezpieczenia potencjalnych roszczeń.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do informacji, dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, powiadomienia i sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 lub 2 powyżej.

13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (w tym profilowanie).

Inspektor Ochrony Danych
Stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD), jest nim Katarzyna Lewandowska. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@lepszapolska.pl lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Lepsza Polska, w tym realizacji Państwa praw.