Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 23.10.2023 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Zarząd Stowarzyszenia Program Czysta Polska z siedzibą w Warszawie („Stowarzyszenie”) na podstawie §19 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska, które odbędzie się w dniu 23 października 2023r. o godzinie 11:00 w trybie stacjonarnym, tj. w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A - dla członków uprawnionych do głosowania oraz osób prezentujących poszczególne punkty porządku obrad, a także dla członków wspierających, uprawnionych jedynie do udziału w walnym zebraniu, bez prawa głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad, po uprzedniej rejestracji i weryfikacji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia.
  7. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  8. Podjęcie uchwały o wyborze Rady Programowej Stowarzyszenia.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


Udział w Walnym Zebraniu członków wspierających należy zgłaszać najpóźniej do dnia
11 października 2023 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia umieszczonego na stronie Stowarzyszenia w zakładce ‘Walne Zebranie’.

Tu wypełnij formularz rejestracji na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

Możliwa jest reprezentacja Członka Stowarzyszenia Program Czysta Polska przez pełnomocnika. W takim wypadku konieczne jest nadesłanie skanu pełnomocnictwa najpóźniej do dnia  
11 października 2023 roku na adres: wzc@programczystapolska.pl. Wzory pełnomocnictwa dla członków wspierających są do pobrania na stronie Stowarzyszenia w zakładce ‘Walne Zebranie’.

Na pytania zadane w trakcie walnego zebrania odpowiemy w terminie 30 dni od zakończenia walnego zebrania na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce ‘Walne Zebranie’.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce ‘Walne Zebranie’.

 

  .

PEŁNOMOCNICTWO WZÓR OSOBA FIZYCZNA

PEŁNOMOCNICTWO WZÓR OSOBA PRAWNA

  .

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31.12.2022 R.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 22.09.2022 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 15.09.2021 r.