Programy rządowe „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”

Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program „Czyste powietrze”

źródło NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/

„Czyste powietrze” to kompleksowy program rządowy skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Jednym z głównych powodów problemu smogu w naszym kraju jest tzw. niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji m.in. z domów jednorodzinnych. Sama wymiana źródła ogrzewania nie jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu, ciepło może szybko przenikać na zewnątrz. Wiele domów w Polsce zostało zbudowanych w czasach, kiedy jeszcze nie stosowano skutecznej izolacji cieplnej, co prowadzi do dużych strat i marnowania energii, a także do wyższych rachunków za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja domów, która dodatkowo wpłynie na oszczędności w zapotrzebowaniu na ogrzewanie.

Inwestycje dofinansowane z programu „Czyste Powietrze” zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc.

Adresatami programu są właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objętych dofinansowywaniem zależy od wieku budynku.

Celem programu rządowego „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Inwestycje dofinansowane z programu „Czyste powietrze” zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc.

Program „Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowanie m.in.:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu;
 • docieplenia przegród budynku;
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy:

 • dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu;
 • dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Wysokość dofinansowania:

 • biorąc udział w programie możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów;
 • maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł;
 • minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł;
 • wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Formy dofinansowania:

 • dotacja;
 • pożyczka.

Terminy:

 • realizacja programu: 2018-2029 r.;
 • podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.;
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.

Program „Mój Prąd”

źródło NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Program priorytetowy stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Program obejmuje przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, wchodzącej w skład przedsięwzięcia wyniesie jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Zielony miliard na OZE dla Kowalskiego

Podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) 23 lipca premier RP, Mateusz Morawiecki oraz ministrowie środowiska – Henryk Kowalczyk i energii – Krzysztof Tchórzewski, poinformowali o założeniach nowego programu dedykowanego mikroinstalacjom OZE. Miał on zostać uruchomiony na przełomie sierpnia i września. Państwo przeznaczy dotacje w wysokości do 5 tys. zł na mikroinstalacje OZE. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, w szczególności z terenów słabiej zurbanizowanych. Rząd chce, aby w ten sposób powstało 200 tys. nowych prosumentów. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Dotacja będzie wynosić do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 50 proc. poniesionych kosztów. Prosty wniosek, faktura za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, potwierdzenie przelewu oraz zaświadczenie o wymianie licznika na licznik dwukierunkowy umożliwiający przesyłanie energii do sieci pozwala na szybkie uzyskanie dotacji w programie „Mój Prąd”. Dofinansowanie dotyczy instalacji między 2-10 kW. Jak wyliczał minister energii, średnie gospodarstwo domowe ma roczne zapotrzebowanie na moc w wysokości 2,85 kW, co zamienia się na 2,5 MWh energii elektrycznej. Taka instalacja kosztuje średnio 15-18 tys. zł, a my dajemy wsparcie w wysokości do 5 tys. – inwestycja zwróci się w ciągu 3-5 lat. Pieniądze będą rozdysponowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, tak aby wyczerpać liczbę 200 tys. prosumentów. Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie.

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet:

1 miliard złotych

Beneficjenci:

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru: od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

Szczegółowe informacje o programie:

Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl - informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów mojprad@nfosigw.gov.pl

Krzysztof Dziaduszyński